ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου “LARGER SCALE EO EXPLOITATION ACTIVITIES IN SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT INITIATIVE (EO4SD). BATCH 2 CLIMATE RESILIENCE”.

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με(1) θέση εξωτερικού συνεργάτη με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «ERATOSTHENES: EXCELLENCE RESEARCHCENTRE FOR EARTH SURVEILLANCE AND SPACE-BASED MONITORING OF THE ENVIRONMENT —(EXCELSIOR COE)».

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών΄δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «ERATOSTHENES: EXCELLENCE RESEARCHCENTRE FOR EARTH SURVEILLANCE AND SPACE-BASED MONITORING OF THE ENVIRONMENT —(EXCELSIOR COE)».

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ