ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΗΣ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσονται δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών (ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ) με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του έργου «Sentinels Rolling Archive Products User Access, Operations, Maintenance and Evolutions» στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με αντικείμενο "Operations & System Administration”.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: Το αντικείμενο των συμβάσεων σχετίζεται με την διαχείριση, λειτουργία και παρακολούθηση του διαδικτυακού κόμβου λήψης του δορυφορικού προγράμματος COPERNICUS, και της διαμεταγωγής μεγάλων δεδομένων των δορυφορικών συστημάτων Sentinels.Oι υποψήφιοι/ες ενδέχεται να απασχοληθούν και σε άλλα έργα της ομάδας που αφορούν την ανάπτυξη υπολογιστικών συστημάτων για την διαχείριση και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων από τις κεραίες λήψης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Δείτε όλη την προκήρυξη εδώ