λήψης 1 

Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτηΣτο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση εξωτερικού συνεργάτη(ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΕ) με σύμβαση μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο του «EUROGEOSSShowcases: Applications powered by Europe (E-SHAPE)» στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών μεαντικείμενο "Data Scientist” (κωδικός θέσης: ΠΕDS4).

Δείτε όλη την πρόσκληση εδώ